Įstatai

 

 

PATIKSLINTI IR PAPILDYTI

Dvyliktasis suvažiavimas 2012 m. spalio 5 d. 

 1. BENDROJI DALIS 

1.1. Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. 

1.2. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ (sutrumpintai – LPS „Bočiai“, „Bočių“ sąjunga, Sąjunga). Ji vienija juridinius ir fizinius asmenis – pensininkų ir vyresniojo amžiaus žmonių organizacijas, su jų nariais pensininkais, siekiančias savo narių gyvenimo kokybės gerinimo ir geresnio jų interesų atstovavimo. 

1.3. LPS „Bočiai“ nariais gali būti juridiniai asmenys – pensininkų bendrijos, pensininkų klubai, kiti vyresniojo amžiaus žmonių susivienijimai, veikiantys Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungos valstybėse. Jų tikslai ir uždaviniai privalo neprieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisiniams aktams. Užsienio bendrijos ir klubai, įstoję į Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“, privalo laikytis Lietuvos Konstitucijos, kitų teisinių aktų. 

1.4. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariais gali būti fiziniai asmenys – Lietuvos piliečiai pensininkai, gaunantys visas įstatymais įtvirtintas pensijų rūšis, taip pat visų šalių užsienio lietuviai bei Europos Sąjungos valstybių piliečiai pensininkai, gaunantys užsienio valstybių įvairias pensijas, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, partiškumo, religijos ir lyties, tačiau nesusibūrę į bendrijas ar klubus, o esantys tiesioginiais LPS „Bočiai“ nariais. Tokių narių įskaitą tvarko LPS „Bočiai“ valdyba arba jos nurodytas filialas ar atstovybė. 

1.5. LPS „Bočiai“ turi savo atributiką: emblemą (logotipą) su žodžiais LIETUVOS BOČIAI, simbolizuojančią Ąžuolą – Namą – Tėvynę, vėliavą ir kt.,– antspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, gali turėti sąskaitas užsienio valstybių bankuose. LPS „Bočiai“ už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ neatsako už savo narių prievoles, o nariai už LPS „Bočiai“ prievoles. 

1.6. Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ yra nepriklausoma, savanoriška asociacija, veikianti laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo veiklą grindžianti šiais įstatais. 

1.7. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d. 

1.8. LPS „Bočiai“ veiklos laikotarpis neribotas. 1.9. Asociacijos buveinės adresas keičiamas valdybos sprendimu, paprasta balsų dauguma. 

 1. LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narių galimybėmis ir iniciatyva grindžiama visa veikla, kuri būtų įdomi, naudinga patiems nariams, visuomenei ir Tėvynei. LPS „Bočiai“ nariai siekia, kad savitarpio santykiuose vyrautų savanoriškumo, geranoriškumo, humaniškumo, tolerancijos ir demokratiškumo nuostatos. 

2.2. LPS „Bočiai“ pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra atstovauti savo narių pensininkų ekonominiams, socialiniams, kultūriniams interesams ir ginti juos visų lygių valdžios institucijose; organizuoti diskusijas, seminarus, konferencijas, kursus, leidybinę veiklą, dalyvauti tarptautiniuose projektuose; teikti visuomenei ir savo nariams politinio, teisinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio pobūdžio informaciją apie pagyvenusių žmonių padėtį bei reikalus Lietuvoje ir visame pasaulyje; įgyvendinant principą: „Mokytis visą gyvenimą!“, teikti visuomenei ir savo nariams mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas; skirti dėmesį kompiuterinio raštingumo platinimui ir informacinių technologijų įsisavinimui, siekiant neatsilikti nuo šiuolaikinio pasaulio mokslinės-techninės pažangos; organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, propaguoti klubinius užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas; bendruose renginiuose su jaunesniųjų kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes; tenkinti savo narių kitus viešuosius interesus, taip pat vykdyti veiklą informavimo bei tarptautinio bendradarbiavimo srityse. 

2.3. Plėtoti solidarumą ir bendradarbiavimą tarp įvairaus amžiaus kartų. Propaguoti tradicinės šeimos vertybes. Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į vyresniąją kartą bei jos poreikius. Jaunus žmones motyvuojant būti socialiai atsakingais visuomenės nariais, skatinti juos dalyvauti tikslingoje savanoriškoje veikloje. Jaunąją kartą padėti ugdyti Tėvynės meilės dvasia, grindžiama pilietinėmis laisvėmis. Mokyti jaunuolius konstitucinio patriotizmo, siekiančio Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir gynimo. Gresiančios okupacijos ar valstybės perversmo atveju, supažindinti jaunimą su pilietinio nepaklusnumo, t. y. pilietinio neprievartinio pasipriešinimo, metodais. 

2.4. LPS „Bočiai“ savo tikslams pasiekti verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių veikla (pagal EVRK 2-ą redakciją): 

2.4.1. Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 18. 2.4.2. Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse 47.8 2.4.3. Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 47.9. 2.4.4. Apgyvendinimo veikla 55. 2.4.5. Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla 55.10. 2.4.6. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla 55.20. 2.4.7. Vaikų poilsio stovyklų veikla 55.20.20. 2.4.8. Kita apgyvendinimo veikla 55.90. 

2.4.9. Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla 56.2. 

2.4.10. Leidybinė veikla 58. 2.4.11. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla 58.1. 2.4.12. Programinės įrangos leidyba 58.2. 2.4.13. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla 59. 

2.4.14. Programų rengimas ir transliavimas 60. 2.4.15. Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 62.0. 2.4.16. Kita informacinių paslaugų veikla 63.9. 2.4.17. Fondų valdymo veikla 66.30. 2.4.18. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 68.20. 2.4.19. Pagrindinių buveinių veikla 70.10. 

2.4.20. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21. 2.4.21. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 70.22. 2.4.22. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72. 2.4.23. Reklama ir rinkos tyrimas 73. 2.4.24. Atstovavimas žiniasklaidai 73.12. 2.4.25. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20. 2.4.26. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla 74. 2.4.27. Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma 77.2. 2.4.28. Ekskursijų organizatorių veikla 79.12. 2.4.29. Valymo veikla 81.2. 2.4.30. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas 82.30. 2.4.31. Kitas mokymas 85.5. 2.4.32. Kultūrinis švietimas 85.52. 2.4.33. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59. 2.4.34. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 88.10. 

2.4.35. Vaikų dienos priežiūros veikla 88.91. 2.4.36. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99. 

2.4.37. Meninė kūryba 90.03. 2.4.38. Sporto klubų veikla 93.12. 2.4.39. Sportinė ar mėgėjų medžioklė bei su ja susijusi veikla 93.19.10. 2.4.40. Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja susijusi veikla 93.19.20. 2.4.41. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29. 2.4.42. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla 96.04. 2.5. Licencijuojama veikla LPS „Bočiai“ gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas. 

 1. LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka turi teisę: 

3.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie LPS „Bočiai“ veiklą, propaguoti LPS „Bočiai“ tikslus ir uždavinius. 

3.1.2. Steigti mokymo centrus, organizuoti įvairius mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus. 

3.1.3. Organizuoti suaugusių žmonių švietimą ir mokymą mokymo centruose, įvairiuose kursuose, įgyvendinant laimėtų konkursinių mokymo projektų programas ir joms vadovaujant. 

3.1.4. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba. 3.1.5. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius. 

3.1.6. Pirkti, nuomoti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą įrangą, kitą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti. 

3.1.7. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 3.1.8. Gauti lėšų ar kitokio turto iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, privačių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų. 

3.1.9. Įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, viešąsias įstaigas ir kitus juridinius asmenis. 

3.1.10. Steigti fondus. 3.1.11. Turėti atsiskaitomąsias sąskaitas litais ir užsienio valiuta Lietuvos bankuose, taip pat atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose užsienyje. 

3.1.12. Tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, gavusi paramos gavėjo statusą. 3.1.13. Naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. 3.1.14. Bendradarbiauti su kitomis pensininkų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 

3.1.15. Užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines nevyriausybines visuomenines organizacijas. 

3.1.16. Steigti įstatymų nustatyta tvarka LPS „Bočiai“ filialus ir atstovybes. 3.1.17. Rengti tarptautines ir respublikines konferencijas vyresniojo amžiaus žmonėms aktualiais klausimais. 

3.1.18.Prisiimti įstatymų nedraudžiamus įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais. 3.2. LPS „Bočiai“ nors yra nepolitinė organizacija, tačiau visų lygių rinkimuose gali paremti kandidatus ir tas politines partijas, kurių rinkimų programose yra numatyta atstovauti teisėtiems pensininkų interesams ir reikalavimams. 

3.3. Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ draudžiama: 

3.3.1. Neatlygintinai perduoti LPS „Bočiai“ turtą nuosavybėn Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariui, valdybos nariui, tarybos nariui, Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą. 

3.3.2. Mokėti LPS „Bočiai“ nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos LPS „Bočiai“ turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį. 

3.3.3. LPS „Bočiai“ turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ar jos valdymo organų nariams, Sąjungoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. 

3.3.4. Suteikti paskolas, įkeisti LPS „Bočiai“ turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas sąjungos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti, ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip. 

3.3.5. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas. 

3.3.6. Parduoti LPS „Bočiai“ turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas. 

3.3.7. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu. 

3.3.8. Vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai. 

3.3.9. Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys. 

 1. LPS „BOČIAI“ NARIAI IR RĖMĖJAI, NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO SĄLYGOS BEI APDOVANOJIMO TVARKA 

4.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narius vienija bendras tikslas – sulaukus pensinio amžiaus, išlikti nepriklausomais nuo kieno nors malonės, savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais. 

JURIDINIAI ASMENYS 

4.2. Lietuvos pensininkų bendrijos ar pensininkų klubai, ar kiti vyresniojo amžiaus žmonių įsteigti viešieji juridiniai asmenys, o taip pat Europos Sąjungos valstybių pensininkų bendrijos ar pensininkų klubai, ar kiti vyresniojo amžiaus žmonių įsteigti susivienijimai, dėl priėmimo į Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“ kreipiasi į LPS „Bočiai“ valdybą su prašymu, kuriame pripažįsta LPS „Bočiai“ įstatų keliamus tikslus ir uždavinius, įsipareigoja būti lojaliais nepriklausomai demokratinei Lietuvos valstybei, pateikia savo įstatus, narių vardinius sąrašus ir registracijos pažymėjimą. Toks prašymas reiškia, kad bendrija ar klubas, ar kitas susivienijimas dalį savo teisių ir pareigų deleguoja Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“, kad galėtų efektyviau tenkinti savo narių dvasinius ir materialinius poreikius, gerinti jų buitį ir būtį. 

4.3. Naujas narys – juridinis asmuo – priimamas LPS „Bočiai“ valdybos posėdyje paprastąja balsų dauguma. LPS „Bočiai“ valdyba, susipažinusi su dokumentais ir pripažinusi jų atitikimą LPS „Bočiai“ veiklos tikslams ir siekiams, praneša apie bendrijos ar klubo, ar kito susivienijimo priėmimą į Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“. Pageidautina, kad juridinių asmenų pavadinimuose irgi būtų žodis „Bočiai“ arba atitinkamos prasmės žodžiai užsienio narių pavadinimuose. 

4.4. LPS „Bočiai“ valdybai, patvirtinus bendrijos ar klubo, ar kito susivienijimo priėmimą, jis tampa pilnateisiu Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariu, kuris vadovaujasi visiems Sąjungos nariams privalomais, šių įstatų nustatytais bendrais reikalavimais. 

4.5. LPS „Bočiai“ nariui – juridiniam asmeniui – atstovauja juridinio asmens pirmininkas ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo. Jis pasirašo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narių sąraše ir gauna LPS „Bočiai“ nario – juridinio asmens – pažymėjimą, pasirašytą LPS „Bočiai“ pirmininko, kuris yra atsakingas už šio sąrašo tvarkymą. Narių sąraše reikia nurodyti nario – juridinio asmens – buveinės pašto indeksą ir adresą, telefono rajoninį kodą ir numerį, jeigu yra – elektroninio pašto adresą. 

4.6. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariai – juridiniai asmenys – turi teisę bet kada išstoti iš LPS „Bočiai“ tik su ja atsiskaitę ir apie tai raštu pranešę LPS „Bočiai“ valdybai. Pageidautina, kad išstojęs narys pakeistų savo simboliką bei pavadinimą, kad jame neliktų žodžio „Bočiai“

4.7. Visiems Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariams – juridiniams asmenims – yra privalomi LPS „Bočiai“ suvažiavimo, tarybos bei valdybos nutarimai. 

4.8. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narį – juridinį asmenį – galima pašalinti iš LPS „Bočiai“ narių: už sistemingą įstatų nesilaikymą, už veiklą, prieštaraujančią LPS „Bočiai“ tikslams ir uždaviniams, už daromą LPS „Bočiai“ materialinę žalą, už nario mokesčio nemokėjimą be pateisinamos priežasties,– LPS „Bočiai“ tarybos arba valdybos sprendimu 2/3 balsų dauguma. 

4.9. LPS „Bočiai“ tarybos arba valdybos sprendimą dėl pašalinimo galima apskųsti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ suvažiavimui. 

FIZINIAI ASMENYS 

4.10. Fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių piliečiai pensininkai dėl priėmimo į Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“ kreipiasi su rašytiniu prašymu į LPS „Bočiai“ valdybą arba jos nurodytą filialą ar atstovybę. Prašyme reikia nurodyti, kad asmuo pripažįsta LPS „Bočiai“ įstatų keliamus tikslus ir uždavinius bei įsipareigoja būti lojaliu nepriklausomai demokratinei Lietuvos valstybei. 

4.11. Naujas narys – fizinis asmuo – priimamas LPS „Bočiai“ valdybos posėdyje paprastąja balsų dauguma arba naują narį priima filialo ar atstovybės vadovas. 

4.12. Fizinio asmens narystė Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ įforminama jo parašu vardiniame narių sąraše ir nario pažymėjimu. Narių sąraše reikia nurodyti asmens vardą, pavardę, gimimo metus, mėnesį ir dieną, gyvenamosios vietos pašto indeksą ir adresą, telefono rajoninį kodą ir numerį. 

4.13. LPS „Bočiai“ narių – fizinių asmenų – sąrašus tvarko ir nario pažymėjimus pasirašo arba LPS „Bočiai“ valdybos pirmininkas, arba filialo ar atstovybės vadovas. 

4.14. LPS „Bočiai“ filialų ir atstovybių vadovai ne vėliau kaip per mėnesį po kiekvienų finansinių metų pabaigos patikslintus narių vardinius sąrašus kartu su metine veiklos ataskaita pristato į Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ buveinę Vilniuje. 

4.15. Fiziniai nariai bet kada gali išstoti iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, apie tai raštu pranešę filialo ar atstovybės vadovui arba LPS „Bočiai“ valdybos pirmininkui, atsižvelgiant į tai, kuriuose sąrašuose narys įrašytas. 

4.16. LPS „Bočiai“ narį – fizinį asmenį – galima pašalinti iš LPS „Bočiai“ narių: už sistemingą įstatų nesilaikymą, už veiklą, prieštaraujančią LPS „Bočiai“ tikslams, už daromą materialinę žalą, už nario mokesčio nemokėjimą be pateisinamos priežasties, už nario etikos ir moralės normų pažeidimus,– LPS „Bočiai“ valdybos, ar filialo (atstovybės) narių sprendimu 2/3 balsų dauguma. 

4.17. LPS „Bočiai“ visų lygių kolegialūs valdymo organai turi teisę LPS „Bočiai“ nariui – fiziniam asmeniui – už netinkamą elgesį ar nario etikos pažeidimus pareikšti viešą papeikimą, kuris įrašomas į posėdžio protokolą. 

4.18. Sprendimą dėl pašalinimo LPS „Bočiai“ narys gali apskųsti LPS „Bočiai“ tarybai. 

GARBĖS NARIAI IR RĖMĖJAI 

4.19. Garbės nariu gali tapti Lietuvos ar užsienio pilietis, nusipelnęs Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“. Garbės nario vardą suteikia LPS „Bočiai“ taryba narių – juridinių asmenų – ar LPS „Bočiai“ valdybos teikimu. Garbės nariui įteikiamas Garbės nario pažymėjimas, pasirašytas LPS „Bočiai“ pirmininko. 

4.20. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ rėmėju gali tapti kiekvienas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių pilietis ar užsienio lietuvis, ar juridinis asmuo, pritariantis Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ idėjoms, tikslams bei uždaviniams, pareiškęs norą tapti rėmėju bet kuriam LPS „Bočiai“ valdymo organui. Atskiro sprendimo dėl priėmimo į rėmėjus nereikia. Rėmėjas nemoka stojamųjų įnašų, nario mokesčių, jis turi visas nario teises, išskyrus balsavimo teisę. 

APDOVANOJIMAI 

4.21. LPS „Bočiai“ nariai ir rėmėjai, aktyviai dalyvaujantys Sąjungos veikloje, švenčių ir įvairių sukaktuvių proga LPS „Bočiai“ valdybos sprendimu apdovanojami Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Padėkos raštais, kuriuos pasirašo LPS „Bočiai“ pirmininkas arba jo pavaduotojas. 

4.22. Ilgamečiai LPS „Bočiai“ nariai, turintys ypatingų nuopelnų Sąjungai, švenčių ar jubiliejų proga LPS „Bočiai“ valdybos sprendimu apdovanojami Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Garbės ženklu, įteikiant eilės numeriu pažymėtą apdovanojimo liudijimą. 

4.23. Garbės ženklu negalima apdovanoti ne LPS „Bočiai“ nario, kad ir kokių nuopelnų Sąjungai tas asmuo turėtų. Garbės ženklas yra išskirtinis Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nario apdovanojimas. 

 1. LPS „BOČIAI“ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. LPS „Bočiai“ nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka nario mokestį ar teikia paramą. 

5.2. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ bendrijos, klubo, filialo ar kitos organizacijos narys turi teisę: 5.2.1. Dalyvauti ir balsuoti su sprendžiamojo balso teise visuotiniame narių 

susirinkime. 

5.2.2. Rinkti ir nustatytų kvotų ribose būti renkamu delegatu į suvažiavimus ir narių atstovų konferencijas. 

5.2.3. Rinkti ir būti renkamu į visus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ kolegialius ir valdymo organus, nuolatines, laikinas ir problemines komisijas bei dalyvauti visų jų posėdžiuose, kai svarstomas jo klausimas. 

5.2.4. Nustatyta tvarka ir sąlygomis naudotis Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ įranga, materialine, technine, informacine baze, teikiamomis paslaugomis. 

5.2.5. Kreiptis su klausimais, pareiškimais, pasiūlymais į bet kurį Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ organą ar jo narį ir gauti motyvuotą atsakymą. 

5.2.6. Asmeniškai dalyvauti bet kuriame posėdyje, kai svarstoma jo veikla. 5.2.7. Susipažinti su „Bočių“ sąjungos dokumentais ir gauti turimą informaciją apie veiklą; be trukdymų susipažinti su dokumentais, finansinėmis ataskaitomis, kita informacija apie veiklą, LPS „Bočiai“ valdymo organų nutarimais bei kitais dokumentais, kurie adresuoti bendrijoms, klubams, filialams ar atstovybėms. 

5.2.8. Bet kada išstoti iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip sąjungai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

5.2.9. Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas kitas teises. 5.3. Išstodamas (arba pašalintas) LPS „Bočiai“ narys privalo atsiskaityti su Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, atlygindamas visų materialinių vertybių, kurios jam buvo suteiktos asmeniniam naudojimui, vertę, arba jas grąžinti tam LPS „Bočiai“ padaliniui, iš kurio narys materialines vertybes gavo, ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo išstojimo ar pašalinimo dienos. 

5.4. Narys privalo atlyginti už savo veiksmais padarytą žalą Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ ar jos nariams, įskaitant nematerialinę žalą. 

5.5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ bendrijos, klubo, filialo ar kitos organizacijos nario pareigos: 5.5.1. Laikytis LPS „Bočiai“ įstatų. 

5.5.2. Aktyviai dalyvauti „Bočių“ sąjungos veikloje. 5.5.3. Mokėti nustatyto dydžio nario mokestį. 5.5.4. Nepažeisti nario etikos ir moralės normų. 5.5.5. Būti tolerantišku kitiems „Bočių“ sąjungos nariams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras. 

5.6. LPS „Bočiai“ narys gali atstovauti Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ ar jos struktūriniam padaliniui tik turėdamas atitinkamą LPS „Bočiai“ valdymo organų įgaliojimą. 

 1. LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ ORGANAI. 

6.1. Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ yra šie organai: 

6.1.1. LPS „Bočiai“ suvažiavimas. 6.1.2. Kolegialus organas, turintis dalį suvažiavimo teisių,– LPS „Bočiai“ taryba. 6.1.3. Kolegialus valdymo organas – LPS „Bočiai“ valdyba. 6.1.4. Vienasmenis valdymo organas – LPS „Bočiai“ pirmininkas. 6.1.5. Kontrolės organas – LPS „Bočiai“ revizijos komisija. 6.2. Kiti valdymo organai Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ nesudaromi. 

 1. LPS „BOČIAI“ SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMO TVARKA IR 

PERIODIŠKUMAS, JO KOMPETENCIJA 

7.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ aukščiausiasis organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises, yra jos delegatų suvažiavimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. 

7.2. Suvažiavimo delegatais yra Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ bendrijose, klubuose, filialuose, atstovybėse ar kitose organizacijose išrinkti nariai – fiziniai asmenys. Suvažiavimo delegatai renkami atviru balsavimu pagal LPS „Bočiai“ valdybos nustatytas kvotas, tačiau ne daugiau kaip 1 delegatas nuo 500 narių. Suvažiavimo delegatais be rinkimų pagal pareigas yra narių – juridinių asmenų – pirmininkai (arba jų įgaliotieji atstovai), o taip pat iki suvažiavimo veikusios LPS „Bočiai“ valdybos nariai, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkas ir Garbės pirmininkai, Revizijos komisijos pirmininkas ir suvažiavimo Mandatų komisijos nariai. 

7.3. LPS „Bočiai“ suvažiavimo atstovavimo normas, vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę nustato LPS „Bočiai“ valdyba ir raštu praneša bendrijoms, klubams, filialams, atstovybėms, kitiems susivienijimams ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki eilinio suvažiavimo dienos. 7.4. Esant reikalui, gali būti šaukiamas neeilinis suvažiavimas, kurį gali inicijuoti LPS „Bočiai“ pirmininkas, taryba, valdyba arba 1/3 LPS „Bočiai“ narių – juridinių asmenų. Apie neeilinį suvažiavimą ir jo preliminarią darbotvarkę kiekvienam LPS „Bočiai“ nariui juridiniam asmeniui, filialams ir atstovybėms LPS „Bočiai“ valdyba raštu praneša ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki neeilinio suvažiavimo dienos. Fiziniams asmenims, kurių įskaitą tvarko LPS „Bočiai“ valdyba arba jos nurodytas filialas ar atstovybė, apie suvažiavimą praneša Sąjungos valdyba, jeigu iš jų tarpo bus renkami suvažiavimo delegatai. Juridinių asmenų narius fizinius asmenis informuoja jų valdymo organai. 

7.5. LPS „Bočiai“ suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų, turinčių teisę dalyvauti suvažiavime. 

7.6. LPS „Bočiai“ suvažiavimo kompetencijai priklauso: 

7.6.1. Suvažiavimo savo galutinės darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. 7.6.2. Įstatų priėmimas, papildymas ir pakeitimas. 7.6.3. LPS „Bočiai“ pirmininko rinkimas ir atšaukimas atviru balsavimu. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms – pirmininkui dėl rimtų priežasčių atsistatydinus, nesibaigus kadencijai, nebegalint eiti savo pareigų dėl ligos, sustabdžius pirmininko įgaliojimus pagal punktą 10.7., ar jam mirus,– ne vėliau kaip per mėnesį LPS „Bočiai“ valdyba sušaukia neeilinį suvažiavimą naujam pirmininkui išrinkti. Tuo laikotarpiu Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš jo pavaduotojų. 

7.6.4. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ strateginių veiklos gairių nustatymas, koregavimas ir tvirtinimas. 

7.6.5. Tarybos narių – nuo 11 iki 21 – rinkimas ir atšaukimas atviru balsavimu. Suvažiavimas gali atšaukti rinktą tarybos narį, nesibaigus kadencijai, dėl netinkamai vykdomų pareigų arba jeigu taryba netenka savo nario dėl kitų priežasčių. Tokiu atveju iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos išrenkamas naujas tarybos narys. 

7.6.6. Revizijos komisijos narių – nuo 3 iki 7 – rinkimas ir atšaukimas atviru balsavimu. Jeigu Revizijos komisija dėl kurių nors priežasčių netenka savo nario, tai į jo vietą iki veikiančios komisijos kadencijos pabaigos išrenkamas naujas Revizijos komisijos narys. 

7.6.7. LPS „Bočiai“ finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarkos nustatymas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos. 

7.6.8. LPS „Bočiai“ pirmininko praėjusių finansinių metų Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos ataskaitos išklausymas ir tvirtinimas. 7.6.9. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 7.6.10. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas. 7.6.11. LPS „Bočiai“ tarybos ir valdybos veiklos svarstymas bei nutarimų priėmimas. 

7.6.12. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Garbės pirmininko vardo suteikimas. 

7.6.13. Narių – juridinių asmenų – dėl pašalinimo iš LPS „Bočiai“ narių apeliacijų svarstymas ir sprendimų priėmimas. 

7.6.14. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ valdybos, tarybos ar paties suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų, prieštaraujančių Asociacijų įstatymui, Civiliniam kodeksui, kitiems Lietuvos teisės aktams, LPS „Bočiai“ įstatams vykdymo sustabdymas ar panaikinimas. 

7.6.15. LPS „Bočiai“ narių – juridinių ir fizinių asmenų – stojamojo įnašo dydžių nustatymas, narių – juridinių ir fizinių asmenų – metinio nario mokesčio dydžių nustatymas, keitimas, mokėjimo tvarkos reglamentavimas. 

7.6.16. Sprendimų dėl LPS „Bočiai“ pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priėmimas, reorganizavimo sąlygų tvirtinimas. 

7.6.17. Kitų jo kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas, jeigu pagal Asociacijų įstatymą, tai nepriskirta kitų LPS „Bočiai“ organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 7.7. LPS „Bočiai“ suvažiavimas nustato renkamų tarybos narių ir Revizijos komisijos narių konkretų skaičių. Revizijos komisijos nariais negali būti renkami tarybos ar valdybos nariai, LPS „Bočiai“ pirmininkas. 

7.8. Išrinktais pirmininko pareigoms, taip pat į tarybos narius bei Revizijos komisiją yra tie kandidatai, kurie surenka paprastą balsų daugumą. 

7.9. Sprendimus suvažiavimas priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl LPS „Bočiai“ įstatų pakeitimo ar papildymo bei Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo),– tam reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų daugumos. 

7.10. Jeigu LPS „Bočiai“ suvažiavime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po mėnesio turi būti šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, ir tada jau nesvarbu, kiek delegatų dalyvaus tame suvažiavime. 

7.11. Suvažiavime rašomas protokolas, kurį pasirašo LPS „Bočiai“ suvažiavimo pirmininkas ir suvažiavimo sekretoriai. Suvažiavimo delegatai registruojami pasirašant. Registravimo sąrašas pridedamas prie protokolo. 

 1. LPS „BOČIAI“ TARYBA, JOS KOMPETENCIJA 

8.1. Laikotarpiu tarp suvažiavimų Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ valdymo organų – pirmininko ir valdybos – veiklą prižiūri suvažiavimo suformuota kolegiali institucija – taryba, turinti dalį visuotinio narių susirinkimo (suvažiavimo) teisių ir jam atsiskaitanti. LPS „Bočiai“ tarybos nariai yra: be rinkimų pagal pareigas – LPS „Bočiai“ pirmininkas, jo pavaduotojai, Garbės pirmininkai, narių juridinių asmenų pirmininkai,– ir papildomai – nuo 11 iki 21 – suvažiavimo trejiems metams išrinkti tarybos nariai. 

8.2. LPS „Bočiai“ tarybos darbui vadovauja jos pirmajame posėdyje išrinktas tarybos pirmininkas, kuriuo pagal Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ galiojančią praktiką renkamas Sąjungos pirmininkas. 

8.3. LPS „Bočiai“ tarybos posėdžiams pirmininkauja tarybos pirmininkas (arba jam nesant vienas iš pavaduotojų) ir posėdžio dalyvių pasiūlyti tarybos nariai. Taryba dirba pagal posėdžio pradžioje savo pasitvirtintą galutinę darbotvarkę ir reglamentą. Tarybos nutarimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. 

8.4. LPS „Bočiai“ tarybos pirmininkas (arba jam nesant vienas iš pavaduotojų) eilinius tarybos posėdžius šaukia pagal reikalą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. LPS „Bočiai“ tarybos pirmininkas (ar pavaduotojas) ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki eilinio tarybos posėdžio raštu praneša visiems tarybos nariams apie tikslią posėdžio datą, vietą ir numatomą preliminarią darbotvarkę. 

8.5.Tarybos neeilinis posėdis gali būti šaukiamas LPS „Bočiai“ pirmininko, valdybos ar 1/3 tarybos narių pageidavimu. Apie jo numatomą preliminarią darbotvarkę, vietą ir datą tarybos nariams pirmininkas ar valdyba raštu praneša ne vėliau kaip prieš 7 dienas. 

8.6. LPS „Bočiai“ tarybos kompetencijai priklauso: 

8.6.1. Suvažiavimo nustatytų strateginių veiklos krypčių įgyvendinimas ir taktinis koregavimas, atsižvelgiant į konkretaus laikotarpio realijas, į greitai besikeičiančią Lietuvos ekonominę ir socialinę situaciją. 

8.6.2. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pasiūlytų jo pavaduotojų – nuo 1 iki 3 – tvirtinimas ir atšaukimas. Jeigu tais metais vietoj tarybos posėdžio vyksta tik suvažiavimas, tai pirmininko pavaduotojus tvirtina ir atšaukia LPS „Bočiai“ suvažiavimas. 

8.6.3. Valdybos narių – nuo 7 iki 13 – rinkimas ir atšaukimas. Taryba gali atšaukti visą valdybą ar pavienius jos narius, nesibaigus kadencijai, dėl netinkamai vykdomų pareigų, negalint eiti savo pareigų dėl ligos, atsistatydinus dėl asmeninių priežasčių, o taip pat nariui mirus. Naujas valdybos narys renkamas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

8.6.4. LPS „Bočiai“ valdybos veiklos svarstymas ir nutarimų priėmimas. 8.6.5. Valdybos veiklos priežiūra, metodinės pagalbos jai teikimas. 8.6.6. Pavedimų skyrimas valdybai. 8.6.7. Laikinųjų, nuolatinių ir probleminių komisijų įvairiems klausimams spręsti sudarymas. 

8.6.8. Pavedimų skyrimas laikinosioms, nuolatinėms ir probleminėms komisijoms bei jų ataskaitų išklausymas. 

8.6.9. Pavedimų skyrimas tarybos nariams. 8.6.10. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ tarybos pirmininko veiklos ataskaitos išklausymas ir tvirtinimas. 

8.6.11. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 8.6.12. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas ir tvirtinimas. 8.6.13. Garbės nario vardo suteikimas. 8.6.14. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ valdybos ar pačios tarybos anksčiau priimtų nutarimų, prieštaraujančių Asociacijų įstatymui, kitiems Lietuvos teisės aktams, LPS „Bočiai“ įstatams, suvažiavimo teisėtiems nutarimams, vykdymo sustabdymas ar panaikinimas. 

8.6.15. LPS „Bočiai“ narių, fizinių asmenų, dėl pašalinimo iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narių apeliacijų svarstymas ir sprendimų priėmimas. 8.7. LPS „Bočiai“ taryba nustato konkretų renkamų valdybos narių skaičių. LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojų konkretų skaičių siūlo tik pirmininkas. Išrinktais arba patvirtintais yra tie kandidatai, kurie surenka paprastą balsų daugumą. 

8.8. LPS „Bočiai“ taryba tam tikromis aplinkybėmis savo narių 2/3 balsų dauguma turi teisę sustabdyti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko ar jo pavaduotojų įgaliojimus (žr. punktą 10.7.). 

8.9. Tarybos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo tarybos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretoriai. Tarybos nariai registruojami pasirašant. Registravimo sąrašas pridedamas prie protokolo. 9. LPS „BOČIAI“ VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA 

9.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ kolegialus valdymo organas yra valdyba, kurios nariai yra: be rinkimų pagal pareigas – LPS „Bočiai“ pirmininkas, jo pavaduotojai, Garbės pirmininkai,– ir tarybos trejiems metams išrinkti nuo 7 iki 13 valdybos narių. 

9.2. LPS „Bočiai“ valdybos veiklai vadovauja jos pirmajame posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas, kuriuo pagal Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ galiojančią praktiką renkamas Sąjungos pirmininkas. 

9.3. Valdybą trejiems metams renka ir atšaukia LPS „Bočiai“ taryba. Susidarius aplinkybėms pagal punktą 8.6.3., taryba gali atšaukti ir perrinkti visą valdybą ar atskirus jos narius ir nesibaigus kadencijai. 

9.4. Valdybos nariu gali būti renkamas tik Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narys, veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti renkamas kitos nevyriausybinės asociacijos (visuomeninės organizacijos) valdymo organams priklausantis asmuo. Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų. 

9.5. LPS „Bočiai“ valdyba savo pirmajame posėdyje išsirenka valdybos pirmininką, atsakingąjį sekretorių, iždininką (buhalterį) ir paskiria protokolų sekretorių (-ę). Valdybos nariai pasiskirsto pareigomis. Protokolų sekretorius (-ė) gali būti ir ne valdybos narys. 

9.6. LPS „Bočiai“ valdyba sprendžia Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ einamuosius valdymo, organizacinius, finansinius, ūkinius klausimus. Ji kasmet atsiskaito tarybai arba, jeigu tais metais vyksta,– suvažiavimui. 

9.7. Valdybos posėdžius šaukia LPS „Bočiai“ valdybos pirmininkas (arba jam nesant vienas iš pavaduotojų) pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Valdyba dirba pagal savo pasitvirtintą darbotvarkę ir reglamentą. Valdybos nutarimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdyba sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ klausimus. 

9.8. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos neeilinis posėdis gali būti šaukiamas 1/3 valdybos narių pageidavimu. 

9.9. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Jeigu valdyba dėl kurių nors priežasčių netenka savo nario, tai į jo vietą taryba išrenka naują narį iki valdybos kadencijos pabaigos Jis per mėnesį privalo būti užregistruotas VĮ Registrų centre. 

9.10. LPS „Bočiai“ pirmininkui (jeigu jis yra ir valdybos pirmininkas) ir iždininkui (buhalteriui) – ar kuriam nors vienam iš jų – gali būti mokamas atlyginimas, kurio sąlygas bei dydį patvirtina valdyba savo nutarimu. 

9.11. LPS „Bočiai“ valdybos kompetencijai priklauso: 

9.11.1. Spręsti LPS „Bočiai“ valdymo, organizacinius, finansinius, ūkinius, einamuosius klausimus. 

9.11.2. Kviesti eilinį ir neeilinį suvažiavimus, nustatyti suvažiavimų datas, vietą ir delegatų kvotas (ne daugiau kaip 1 delegatą nuo 500 narių), sudaryti suvažiavimo preliminarią darbotvarkę. 

9.11.3. Kviesti neeilinį tarybos posėdį, nustatyti jo vietą, datą, sudaryti jo preliminarią darbotvarkę. 

9.11.4. Įgyvendinti LPS „Bočiai“ suvažiavimo, tarybos ir pačios valdybos nutarimus, sprendimus ir pavedimus. 

9.11.5. Tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatas. 9.11.6. Tvirtinti valdybos pirmininko ir iždininko (buhalterio) ataskaitas. 9.11.7. Skirti pavedimus valdybos nariams ir kontroliuoti jų vykdymą. 9.11.8. Skirti pavedimus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Revizijos komisijai. 

9.11.9. Įvairiems uždaviniams spręsti sudaryti nuolatines, laikinąsias, problemines komisijas: kaip antai – suvažiavimų, tarybų posėdžių mandatų komisijas, suvažiavimų, tarptautinių ir respublikinių konferencijų, kitų renginių rengimo komisijas, įstatų rengimo, bendrijų veiklos tikrinimo, etikos, ginčų sprendimo komisijas, socialinės pagalbos ir labdaros, socialinės globos komisijas ir pan. Tvirtinti jų veikimo reglamentus. Skirti pavedimus nuolatinių, laikinųjų ir probleminių komisijų pirmininkams, svarstyti jų informaciją, ir priimti sprendimus. 

9.11.10. Priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atleisti jų vadovus. 

9.11.11. Priimti sprendimus dėl kitų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

9.11.12. Priimti sprendimus dėl naujų narių pagal nustatytą tvarką priėmimo ir senų narių pašalinimo. 

9.11.13. Nustatyti LPS „Bočiai“ turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką. 9.11.14. Sudaryti LPS „Bočiai“ veiklos sąmatas, priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo. 

9.11.15. Sudaryti fondus. 9.11.16. Tvirtinti LPS „Bočiai“ vykdomus projektus ir jų finansavimo tvarką bei koordinuoti tolesnį jų vykdymą. 

9.11.17. Po finansinių metų pabaigos (gruodžio 31 d.) per mėnesį kartu su pirmininku parengti ir ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (iki balandžio 30 d.) pateikti tarybos posėdžiui ar, jeigu tais metais vyksta,– suvažiavimui LPS „Bočiai“ veiklos ir finansinę ataskaitas. 

9.11.18. Nustatyti tvarką, pagal kurią LPS „Bočiai“ nariai gali naudotis Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ įranga, materialine, technine, informacine baze, darbuotojų bei kitomis paslaugomis. 

9.11.19. Nustatyti informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą. 9.11.20. Nustatyti tvarką, pagal kurią LPS „Bočiai“ nariams pateikiami dokumentai ir kita informacija apie LPS „Bočiai“ veiklą. 

9.11.21. Priimti sprendimus dėl LPS „Bočiai“ pareigybių ir samdomųjų darbuotojų. 9.11.22. Nustatyti atvejus, kada LPS „Bočiai“ pirmininkas Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ vardu gali sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą. 

9.11.23. LPS „Bočiai“ bendrijoms, klubams, organizacijoms ir filialams teikti metodinę pagalbą, organizuoti pasikeitimą darbo patirtimi. 

9.11.24. Atsižvelgus į narių pasiūlymus, rengti instrukcijas pagrindinėms veiklos kryptims, parengti nurodymus ir patarimus. 

9.11.25. Svarstyti LPS „Bočiai“ struktūrinių padalinių metines veiklos ataskaitas. Esant reikalui, tikrinti jų veiklą ir tikrinimo rezultatus svarstyti valdybos posėdyje arba teikti juos svarstyti tarybos posėdyje. 

9.11.26. Kontroliuoti, kad kiekvienais metais į LPS „Bočiai“ buveinę nariai, juridiniai asmenys, pristatytų savo narių, fizinių asmenų, patikslintus vardinius sąrašus. Pagal Asociacijų įstatymo reikalavimą sudaryti galimybę su jais susipažinti kitiems LPS „Bočiai“ nariams. Vadovaujantis pateiktais sąrašais, nustatyti suvažiavimo delegatų kvotas ir skirstyti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. 

9.11.27. Taikyti sankcijas struktūrinių padalinių valdymo organams, kurie nevykdo LPS „Bočiai“ Revizijos komisijos ir kitų „Bočių“ sąjungos komisijų reikalavimų nedelsiant pašalinti pastebėtus pažeidimus ar trūkumus. Tarp sankcijų gali būti ir nušalinimas iš pareigų, ir pašalinimas iš LPS „Bočiai“ narių. Jeigu bendrijų, klubų ar kitų struktūrinių padalinių valdymo organai nevykdo tų padalinių revizijų ir kitų komisijų reikalavimų nedelsiant pašalinti pastebėtus pažeidimus ar trūkumus – kreiptis į teismą. 

9.11.28. Panaikinti filialų ir atstovybių nutarimus ar sustabdyti jų vykdymą, jeigu jie prieštarauja Asociacijų įstatymui, Civiliniam kodeksui, kitiems Lietuvos teisės aktams, LPS „Bočiai“ įstatams ar suvažiavimo, tarybos, valdybos sprendimams bei nutarimams. 

9.11.29. Priimti sprendimus steigti mokymo centrus, visuomenės informavimo priemones, įmones, spaudos leidinius, organizuoti suaugusių žmonių švietimą ir mokymą įvairiuose kursuose, organizuoti parodas, muges, piketus, mitingus ir vykdyti kitą veiklą, numatytą šių įstatų 3-me skyriuje, siekiant įgyvendinti LPS „Bočiai“ tikslus ir uždavinius. 

9.11.30. Tvirtinti LPS „Bočiai“ visuomenės informavimo priemonių ir leidinių redaktorius, mokymo centrų ir įmonių vadovus bei kitus svarbesnius paskyrimus. 

9.11.31. Teikti ir tvirtinti kandidatus apdovanoti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Padėkos raštais bei Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Garbės ženklu. 

9.11.32. Teikti tarybai kandidatus suteikti LPS „Bočiai“ Garbės nario vardą. 9.11.33. Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su giminingomis nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir užsienyje. 

9.11.34. Priimti sprendimus dėl stojimo į tarptautines nevyriausybines visuomenines organizacijas. 

9.11.35. Rengti tarptautines ir respublikines konferencijas vyresniojo amžiaus žmonėms aktualiais klausimais; organizuoti kitus respublikinės reikšmės renginius. 

9.11.36. Priimti kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Civiliniame kodekse, šiuose įstatuose, suvažiavimo ar tarybos nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. 9.12. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio LPS „Bočiai“ tarybos posėdžio ar suvažiavimo, valdyba kartu su pirmininku privalo parengti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ metinės veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti: 

9.12.1. Informacija apie LPS „Bočiai“ veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus. 

9.12.2. Sąjungos narių skaičius finansinių metų pabaigoje. 9.12.3. Sąjungos metinė finansinė atskaitomybė. 9.12.4. Samdomų sąjungos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje. 9.13. Jeigu LPS „Bočiai“ taryba ar suvažiavimas nepatvirtina Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ metinės veiklos ataskaitos arba Sąjungos veiklą įvertina neigiamai, LPS „Bočiai“ valdyba netenka savo įgaliojimų, ir taryba tame pačiame posėdyje privalo perrinkti valdybos narius, iš naujo patvirtinti LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojus bei kelti klausimą dėl LPS „Bočiai“ valdybos pirmininko atsakomybės ir jo perrinkimo nustatyta tvarka. 

9.14. LPS „Bočiai“ valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ visų nuolatinių, laikinųjų ir probleminių komisijų pirmininkai. 

9.15. LPS „Bočiai“ valdybos išplėstiniame posėdyje gali dalyvauti visi pakviestieji LPS „Bočiai“ nariai, kurių klausimai tame posėdyje svarstomi. Jame gali balsuoti tik valdybos nariai. 

9.16. Valdybos posėdis protokoluojamas. Protokolo pradžioje privalu nurodyti dalyvaujančių valdybos narių pilnus vardus ir pavardes. Protokolą pasirašo LPS „Bočiai“ valdybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius (-ė). 

 1. LPS „BOČIAI“ PIRMININKAS, JO PAVADUOTOJAI, GARBĖS PIRMININKAS 

10.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkas yra vienasmenis LPS „Bočiai“ valdymo organas, renkamas suvažiavime trejiems metams atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Pirmininkas turi teisę, susiklosčius rimtoms nepalankioms aplinkybėms, atsistatydinti nesibaigus jo kadencijai. Tokiu atveju LPS „Bočiai“ valdyba ne vėliau kaip per mėnesį privalo sušaukti neeilinį suvažiavimą naujam pirmininkui išrinkti. Tuo laikotarpiu LPS „Bočiai“ pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš jo pavaduotojų. 

10.2. LPS „Bočiai“ pirmininkas vadovauja Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“, atstovauja jai Lietuvoje ir užsienyje, pasirašo jos vardu visus dokumentus. Dokumentus, turinčius svarbią reikšmę Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“, sutartis su kitomis Lietuvos ar užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis LPS „Bočiai“ pirmininkas pasirašo tik po to, kai šiems dokumentams po svarstymo pritaria valdyba. Pirmininkas kartu su valdyba padeda sušaukti Sąjungos eilinį suvažiavimą arba inicijuoja neeilinio suvažiavimo sušaukimą. Jis už savo veiklą reguliariai atsiskaito valdybai, tarybai ir suvažiavimui. 

10.3. LPS „Bočiai“ pirmininko kompetencijai priklauso: 

10.3.1. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklą. 10.3.2. Teikti LPS „Bočiai“ tarybai tvirtinti ar atšaukti nuo 1 iki 3 savo pavaduotojų kandidatūras. Jeigu tais metais vyksta tik suvažiavimas be tarybos posėdžio, tai pirmininko pavaduotojus tvirtina ir atšaukia LPS „Bočiai“ suvažiavimas (žr. punktą 8.6.2.). 10.3.3. Kartu su pavaduotojais spręsti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ valdymo, organizacinius, finansinius, ūkinius, einamuosius klausimus. 

10.3.4. Kartu su valdyba rengti metinę finansinę ir ūkinės veiklos atskaitomybę. 10.3.5. Pateikti LPS „Bočiai“ duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui. 10.3.6. Pranešti LPS „Bočiai“ nariams, tarybai ir valdybai apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklai. 

10.3.7. Skelbti ar organizuoti viešos informacijos paskelbimą. 10.3.8. Priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti su jais darbo ir autorines sutartis. 10.3.9. Tvarkyti ir saugoti LPS „Bočiai“ archyvą. 

10.3.10. Sudaryti ir tikslinti LPS „Bočiai“ narių – juridinių ir fizinių asmenų – sąrašus bei suteikti galimybę susipažinti su jais to pageidaujantiems LPS „Bočiai“ nariams. 

10.3.11. Teikti valdybai kandidatus apdovanoti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Padėkos raštais arba Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Garbės ženklu. 

10.3.12. Teikti suvažiavimui kandidatą suteikti jam LPS „Bočiai“ Garbės pirmininko vardą. 

10.3.13. Skirti pavedimus savo pavaduotojams ir kontroliuoti jų įgyvendinimą. 10.3.14. Esant reikalui, pavesti vienam iš pavaduotojų laikinai eiti pirmininko pareigas. 

10.3.15. Atstovauti LPS „Bočiai“ interesams įvairiose savivaldybių, valstybinės valdžios institucijose, kitose organizacijose. 

10.3.16. Atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Savarankiškai spręsti kitus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos klausimus, kurie nepriskirti suvažiavimo, tarybos bei valdybos kompetencijai. 10.4. Tas pats fizinis asmuo, kuris yra išrinktas Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininku, gali būti renkamas ir LPS „Bočiai“ tarybos, ir LPS „Bočiai“ valdybos pirmininku. 

10.5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotojus LPS „Bočiai“ tarybai teikia tvirtinti trejų metų laikotarpiui LPS „Bočiai“ pirmininkas. Jis siūlo ir konkretų jų skaičių. Pirmininkas tam tikromis aplinkybėmis gali teikti tarybai atšaukti pavaduotoją nepasibaigus kadencijai ir į jo vietą patvirtinti naują pavaduotoją. 

10.6. LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojai atsako už jiems pavestas veiklos sritis, vykdo visus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavedimus, pavaduoja pirmininką šių įstatų numatytais atvejais, padeda pirmininkui įgyvendinti šių įstatų keliamus tikslus ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ aukštesniųjų institucijų sprendimus. Už savo darbą jie atsiskaito LPS „Bočiai“ pirmininkui, LPS „Bočiai“ valdybai, tarybai ir suvažiavimui. 

10.7. Už sistemingus įstatų pažeidimus, už veiklą, prieštaraujančią LPS „Bočiai“ tikslams, už daromą materialinę žalą, aukštesniųjų Sąjungos institucijų sprendimų nevykdymą, etikos ir moralės normų nesilaikymą LPS „Bočiai“ taryba savo narių 2/3 balsų dauguma turi teisę sustabdyti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko ar jo pavaduotojų įgaliojimus. Sustabdžius pirmininko įgaliojimus, ne vėliau kaip per mėnesį LPS „Bočiai“ valdyba privalo sušaukti neeilinį suvažiavimą naujam pirmininkui išrinkti. Tuo laikotarpiu LPS „Bočiai“ pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš jo pavaduotojų. 

10.8. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Garbės pirmininko vardą, LPS „Bočiai“ valdybos arba veikiančiojo LPS „Bočiai“ pirmininko teikimu, suteikia suvažiavimas asmeniui, sėkmingai dirbusiam Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko darbą ir pasitraukusiam į užtarnautą poilsį. Garbės pirmininkas atleidžiamas nuo nario mokesčio ir be papildomų rinkimų visada yra Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ suvažiavimo delegatas, pilnateisis LPS „Bočiai“ tarybos ir valdybos narys. 

 1. LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ KOLEGIALIŲ IR VALDYMO ORGANŲ ATSAKOMYBĖ BEI VEIKLOS KONTROLĖ 

11.1. LPS „Bočiai“ pirmininkas yra atsakingas jį rinkusiam suvažiavimui. 11.2. LPS „Bočiai“ taryba yra atsakinga suvažiavimui. 11.3. LPS „Bočiai“ valdyba yra atsakinga tarybai ir suvažiavimui. 11.4. LPS „Bočiai“ filialų ir atstovybių valdymo organai yra atsakingi LPS „Bočiai“ valdybai. 11.5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ valdybos, filialų ir atstovybių finansinę bei ūkinę veiklą tikrina LPS „Bočiai“ Revizijos komisija. 

 1. LPS „BOČIAI“ REVIZIJOS KOMISIJA 

12.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Revizijos komisiją trejiems metams renka suvažiavimas iš LPS „Bočiai“ narių, fizinių asmenų, nepriklausančių tarybai ir valdybai. Revizijos komisija iš savo narių išsirenka pirmininką (-ę) ir sekretorių (-ę). Revizijos komisija dirba pagal savo parengtą reglamentą ar nuostatus, pasirašytus LPS „Bočiai“ pirmininko. 

12.2. Revizijos komisija tikrina Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ visą finansinę, ūkinę veiklą ir kaip panaudoja turimas lėšas pirmininkas, valdyba, filialai, atstovybės, bendrijos, kiti padaliniai. Apie pastebėtus pažeidimus komisija informuoja valdybą, tarybą ar suvažiavimą. Revizijos komisijos reikalavimu visos LPS „Bočiai“ institucijos bei jų nariai privalo pateikti reikiamus dokumentus ir nedelsiant pašalinti nustatytus finansinės veiklos pažeidimus. Revizijos komisija teikia išvadas dėl finansinės, ūkinės veiklos pažeidimų LPS „Bočiai“ valdybai ir tarybai. 12.3. Revizijos komisija pateikia metinį išsamų pranešimą apie LPS „Bočiai“ finansinę, ūkinę veiklą suvažiavimui arba tarybai. 

12.4. Revizijos komisija tikrinimus rengia LPS „Bočiai“ valdybos pavedimu arba savo iniciatyva. Apie kiekvieno tikrinimo rezultatus jos informuoja valdybą. 

12.5. LPS „Bočiai“ valdyba turi teisę nušalinti nuo pareigų Sąjungos struktūrinių padalinių vadovus, nevykdančius Revizijos komisijos nurodymų. 

12.6. LPS „Bočiai“ Revizijos komisijos pirmininkas (-ė) pagal pareigas yra suvažiavimo delegatas (-ė), visada turi teisę dalyvauti tarybos ir valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise. 

12.7. Jeigu LPS „Bočiai“ Revizijos komisija dėl kurių nors priežasčių netenka savo nario, tai jo vietą užima, suvažiavimo išrinktas, naujas Revizijos komisijos narys. 

12.8. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ visų lygių revizijos komisijos nagrinėja LPS „Bočiai“ narių laiškus bei skundus ir nagrinėjimo išvadas teikia LPS „Bočiai“ valdybai arba narių, juridinių asmenų, valdymo organams. 

 1. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA, LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ BEI PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ 

13.1. LPS „Bočiai“ narių – juridinių ir fizinių asmenų – stojamojo įnašo dydžius ir narių metinio mokesčio dydžius nustato ir keičia LPS „Bočiai“ suvažiavimas. 

13.2. LPS „Bočiai“ nariai, juridiniai asmenys, pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per mėnesį, privalo pagal suvažiavimo nustatytus dydžius ir tvarką sumokėti metinius nario mokesčius. Finansiškai nepajėgiems nariams LPS „Bočiai“ valdybos sprendimu šie mokesčiai gali būti sumažinti arba visai panaikinti. 

13.3. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ finansinės veiklos apskaitą vykdo Sąjungos valdybos iždininkas (buhalteris). 

13.4. LPS „Bočiai“ lėšas sudaro: nario mokesčiai, valstybės valdžios ir valdymo institucijų skirtos lėšos, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos, fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos, nevyriausybinių organizacijų, privačių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas, skolintos lėšos, lėšos už Sąjungos organizuotus projektus, kitos teisėtai gautos lėšos. 

13.5. Iš valstybės ar savivaldybių biudžetų gaunamoms lėšoms turi būti sudaromos sąmatos. Lėšoms iš kitų šaltinių sąmata sudaroma tik lėšas teikiančių subjektų reikalavimu. 

13.6. Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitoks teisėtai įgytas turtas. 

13.7. LPS „Bočiai“ turtas bei lėšos, įskaitant pelną, gali būti naudojami tik šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi LPS „Bočiai“ nariams, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą ir išskyrus atvejus, kai mokamas užmokestis pagal darbo ar autorines sutartis. 

13.8. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ finansinę veiklą tikrina jos Revizijos komisija ir Valstybės institucijos. 

 1. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

14.1. LPS „Bočiai“ įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka. Pasiūlymus dėl LPS „Bočiai“ įstatų pakeitimo ir papildymo gali pateikti LPS „Bočiai“ taryba ir valdyba, o šioms institucijoms visi Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariai – fiziniai ir juridiniai asmenys. 

14.2. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ įstatus priima, keičia ir papildo LPS „Bočiai“ suvažiavimas ne mažesne kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Tai išimtinė suvažiavimo teisė. 

14.3. LPS „Bočiai“ suvažiavimui priėmus sprendimą pakeisti Sąjungos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo LPS „Bočiai“ pirmininkas arba suvažiavimo įgaliotas asmuo. 

14.4. LPS „Bočiai“ įstatų pakeitimai įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 

 1. LPS „BOČIAI“ FILIALAI IR ATSTOVYBĖS, JŲ STEIGIMO IR 

LIKVIDAVIMO TVARKA, KOMPETENCIJA. 

15.1. LPS „Bočiai“ gali steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvoje ir užsienyje. Šie struktūriniai padaliniai steigiami pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso numatytus reikalavimus, jie nėra juridiniai asmenys. LPS „Bočiai“ atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles. Filialo ar atstovybės pavadinime privalo būti žodžiai LPS „Bočiai“ filialas arba LPS „Bočiai“ atstovybė. Filialas ar atstovybė veikia pagal LPS „Bočiai“ valdybos patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus filialo ar atstovybės pavadinimas, jų buveinės adresas, veiklos tikslai, valdymo organai ir jų kompetencija, kitos Lietuvos įstatymų ir šių įstatų numatytos nuostatos. 

15.2. LPS „Bočiai“ filialai ir atstovybės steigiami, veikla nutraukiama, jų vadovai skiriami LPS „Bočiai“ valdybos sprendimu. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. 

15.3. Filialo ar atstovybės turtas apskaitomas LPS „Bočiai“ finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje. 

15.4. LPS „Bočiai“ filialas ar atstovybė registruojami ir išregistruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 1. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA. 

16.1. Pranešimai ir skelbimai, kuriais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama vieša informacija, turi būti patalpinti laikraštyje „Lietuvos rytas“, likus ne trumpesniam kaip teisės aktų nustatytam terminui. Už savalaikį viešos informacijos skelbimą atsako LPS „Bočiai“ pirmininkas. 

16.2. Pranešimus apie LPS „Bočiai“ suvažiavimo atstovavimo normas, vietą ir laiką Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ valdyba raštu praneša nariams, juridiniams asmenims, filialams ir atstovybėms ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki eilinio suvažiavimo dienos. 

16.3. Apie tikslią LPS „Bočiai“ tarybos posėdžio datą, vietą ir numatomą preliminarią darbotvarkę Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ tarybos pirmininkas raštu praneša visiems tarybos nariams ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki eilinio tarybos posėdžio dienos. 

16.4. Kvietimai su numatoma darbotvarke į LPS „Bočiai“ suvažiavimą delegatams ir svečiams ir į LPS „Bočiai“ tarybos posėdį tarybos nariams bei svečiams išsiuntinėjami laiškais ne vėliau kaip prieš savaitę iki suvažiavimo ar posėdžio dienos. 

16.5. LPS „Bočiai“ suvažiavimo, tarybos, valdybos nutarimai, kiti dokumentai bendrijoms, klubams, filialams, atstovybėms, kitiems padaliniams siunčiami laiškais, faksu, elektroniniu paštu. Einamieji reikalai koordinuojami telefonu. 

16.6. LPS „Bočiai“ nariui raštu pareikalavus, LPS „Bočiai“ pirmininkas (ar jo paskirtas asmuo) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar jų kopijomis: LPS „Bočiai“ įstatais, metinės finansinės atskaitomybės ataskaita, LPS „Bočiai“ veiklos ataskaita, LPS „Bočiai“ suvažiavimo, tarybos ar valdybos protokolais, ar kitais dokumentais, kuriais įforminti suvažiavimo, tarybos ar valdybos nutarimai, narių sąrašais, kitais dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus LPS „Bočiai“ valdyba turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. 

16.7. Įgyvendinant šių įstatų 16.6. punktą, LPS „Bočiai“ dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai. 

 1. LPS „BOČIAI“ REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS, TURTO LIKVIDAVIMO TVARKA 

17.1. Priimti nutarimą reorganizuoti Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“ ir patvirtinti reorganizavimo projektą turi teisę LPS „Bočiai“ suvažiavimas ne mažesne kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. 

17.2. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veikla pasibaigia jos suvažiavimo delegatams ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma nutarus likviduoti Sąjungą ir ją išregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tai yra išimtinė suvažiavimo teisė spręsti dėl LPS „Bočiai“ veiklos nutraukimo ir likusio turto likvidavimo. LPS „Bočiai“ veikla taip pat gali būti baigta Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos ar teismo sprendimu. 

17.3. LPS „Bočiai“ reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka. 

17.4. Institucija, nutarusi likviduoti Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ suvažiavimas, taryba ir visi valdymo organai netenka įgaliojimų. Valdymo organų funkcijas atlieka likvidatorius. Apie Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ likvidavimą turi būti paskelbta „Lietuvos ryto“ laikraštyje įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. 

17.5. Pasibaigus Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos LPS „Bočiai“ kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi LPS „Bočiai“ įstatuose nurodytiems tikslams, ar kitiems viešiesiems asmenims, kuriuos nustato LPS „Bočiai“ suvažiavimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“. 

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus 

Vilnius, 2012 m. spalio 5 d. 

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.