Narystė

 

NARYSTĖ

XII suvažiavime 2012m., įvykusiame spalio 5d. priimtuose Įstatuose nustatyta, kad:

LPS „Bočiai“ nariais gali būti juridiniai asmenys – pensininkų bendrijos, pensininkų klubai, kiti vyresniojo amžiaus žmonių susivienijimai, veikiantys Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungos valstybėse. Jų tikslai ir uždaviniai privalo neprieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisiniams aktams. Užsienio bendrijos ir klubai, įstoję į Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“, privalo laikytis Lietuvos Konstitucijos, kitų teisinių aktų.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariais gali būti fiziniai asmenys – Lietuvos piliečiai pensininkai, gaunantys visas įstatymais įtvirtintas pensijų rūšis, taip pat visų šalių užsienio lietuviai bei Europos Sąjungos valstybių piliečiai pensininkai, gaunantys užsienio valstybių įvairias pensijas, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, partiškumo, religijos ir lyties, tačiau nesusibūrę į bendrijas ar klubus, o esantys tiesioginiais LPS „Bočiai“ nariais. Tokių narių įskaitą tvarko LPS „Bočiai“ valdyba arba jos nurodytas filialas ar atstovybė.

LPS “Bočiai” bendrijos nustato metinį nario mokesčio dydį, kuris mokamas vieną kartą per metus.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.