Šilalė

 

Dega mano gyvenimo žvakė

Nuotraukoje: jubiliejinė šventė

Tokiais žodžiais praėjusį šeštadienį prasidėjo šven­tė, skirta Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ši­la­­lės bendrijos 25-mečiui. Pasveikinti šilališkių atvy­ko senjorai iš Pajūrio, Upynos, Laukuvos, Kelmės bei Klai­pėdos.

Po Šilalės „Bočių“ bendrijos mišraus choro pasirodymo bendrijos pirmininkas Vac­lo­vas Šetikas apžvelgė ketvirtį amžiaus gyvuojančios organizacijos vystymąsi, veiklą bei uždavinius.

„Praėjo 25-eri metai, kai Ši­lalėje susikūrė LPS „Bočių“ bendrija. Steigiamasis su­si­rin­­­kimas įvyko 1993 m. lap­kričio 12 d. Jo iniciatorė buvo Da­nutė Pieterienė, ji ir tapo Šilalės „Bočių“ bendrijos pirmininke, o dabar yra garbės pirmininkė. Pirmieji į bendriją susibūrė 68 senjorai, per trejus metus jų skaičius išaugo iki 200. Paskui bendrijai vadovavo Valerija Sta­­sytienė, vėliau – šviesaus at­­minimo Vaclovas Rimkus“, – sa­kė vadovas ir pakvietė visus išėjusiuosius Anapilin pagerbti ty­los minute.

„Mūsų bendrija prasiplėtė – veikia Laukuvos, Upynos, Pa­jūrio skyriai. Kiekvienas padalinys organizuoja savo veik­las, kai kuriuos renginius darome kartu.

Svarbiausias mūsų prioritetas – dėmesys žmogui, pagalba bei parama nelaimėje, siekiant išlaikyti šiltus tarpusavio santykius. Stengiamės kuo daugiau naujų narių prit­raukti į bendriją, į jos veik­las (dainavimo, šokio, parodų organizavimo, šeimininkavimo, projektų rašymo ir kt.). No­rėdami bū­ti naudingi visuomenei, kas­­met dalyvaujame akcijoje „Da­­rom“ – mūsų tradicija tapo švarinti Šilalės pušyną, tvarkyti rezistentų, karių kapines.

Bendrumas ir draugystė lydi mus išvykose po įžymias rajono bei Respublikos vietas, populiarios kelionės į užsienį. Pa­tys organizuojame šventinius renginius, savo narių jubiliejines vakarones, kur patys sau koncertuojame. Da­­ly­­vau­jame ir kitų rajonų renginiuose, dainų šventėse. Per pastaruosius dvejus–trejus metus vykome viešnagėn pas Kel­mės, Kretingos, Mažeikių, Uk­mer­­gės, Naujosios Akmenės, Ši­lu­tės, Klaipėdos bočius. Su malonumu dalyvaujame bendruose rajono renginiuose, šiemet pasirodėme Respublikinėje tremtinių dainų šventėje.

Bendrijos vardu nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams, taip pat tiems žmonėms, kurie pa­au­koja 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tariame nuo­širdų ačiū“, – sakė Šilalės „Bo­čių“ bendrijos pirmininkas V. Šetikas, palinkėjęs visiems šven­tės dalyviams smagaus pasi­bu­vimo.

Šilalės „Bočius“ sukakties pro­ga sveikino bendrijos pradininkė D. Pieterienė, Pajūrio „Bo­čių“ atstovai. Savo pasirody­mais bei muzikiniais kūriniais prie linkėjimų prisidėjo ir renginio svečiai – Kel­mės „Bočių“ bendrijos bei Klai­pėdos senjorų klubo atstovai. Klaipėdiškiai pateikė malonią staigmeną – atliko jų ansamb­lio vadovo sukurtą „Dainą gimtinei Šilalei“ bei padovanojo šilališkių muzikos vadovei Zinai Vainorienei kūrinio natas su prisakymu: „Kad išmoktumėte ir dainuotumėte“.

Šilalės savivaldybės atstovai Nepriklausomybės 100-mečio medaliais bei savivaldybės padėkos raštais apdovanojo grupę senjorų.

Kalbas ir eiles šventėje keitė muzika, dainos, o artimiau pabendrauti, pasistiprinti bei atsigaivinti senjorai galėjo prie kuklių vaišių stalo.

Eugenija BUDRIENĖ

Česlovo JONUČIO nuotr.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.