Įvykdyti

 

LPS “BOČIAI” ATASKAITOS

Projektas „Lietuvos Pensininkų Sąjungos “Bočiai” narių savanoriškos veiklos ir kartų bendradarbiavimo plėtra“, 2022

2022 m. LPS „Bočiai“ įgyvendino projektą SVOVAŽ-04705 „Lietuvos Pensininkų Sąjungos “Bočiai” narių savanoriškos veiklos ir kartų bendradarbiavimo plėtra“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio projekto tikslas buvo – skatinti LPS„ Bočiai“ rajoninių bendrijų veiklas, susijusias su savanorystės plėtojimu ir tampresniu kartų bendradarbiavimu. Projekto vertė – 25000 eur.

Projekte dalyvavo šešios LPS „Bočiai“ bendrijos: Druskininkų, Klaipėdos, Jonavos, Skuodo, Telšių ir Utenos, vienijančios virš dviejų tūkstančių narių. Jų pagrindinis veiklos uždavinys – organizuoti kultūringą, įdomią pensininkų veiklą, tobulinti pagyvenusių žmonių gyvenimo būdą. Buvo organizuojamos adventinės vakaronės mokyklose, darželiuose, ligoninėje, slaugos namuose, bibliotekoje su vaikais, ligoniais ir miesto bendruomene (Druskininkų bendrija). 2. Rengiamos sportines pasagos mėtymo, smiginio ir kt. varžybas su vaikais ir jaunimu (Druskininkų bendrija) 3. Organizuota močiučių ir anūkų šventė (Telšių bendrija).

Buvo organizuota 10 savanoriškos veiklos renginių Druskininkų, Klaipėdos, Skuodo, Utenos, Jonavos ir Telšių LPS “Bočiai” bendrijose. Klaipėdos LPS “Bočiai” bendrijos savanoriai lankė ir globojo 35 neįgaliuosius, pagyvenusius, vienišus žmones, teikė tarpininkavimo su įvairiomis įstaigomis paslaugas, padėjo apsipirkti maisto prekėmis ir vaistais; mišrus ir moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ koncertavo besigydantiems ligoninėje, sanatorijose, asmenims, esantiems senelių ir globos bei slaugos namuose, rengė nemokamus koncertus “Žalgirio” globos namuose ir Danės socialinių paslaugų centre, lankė ir teikė pagalbą 5 buvusiems bendrijos nariams, kuriems reikalinga pagalba namuose, apsiperkant, vykstant į viešąsias institucijas Klaipėdos mieste ir rajone, pravedė tradicinę Mažosios Lietuvos šventę – Šv. Martyno dieną – ir Žibintų šventę Klaipėos bendruomenės namuose, surengė sportines varžybas (šaškių, šachmatų ir linksmųjų estafečių) tarp Klaipėdos Bendruomenės namų bendrijų kolektyvų; Mišrus choras “Harmonija” koncertavo Ylakių ir Skuodo globos namuose (Suodo ir Telšių bendrijos); Buvo lanokomi neįgalūs bočiai jų namuose ir Utenos miesto ligoninėse; lankomi mirusių ir neturinčių kas juos prižiūri organizacijos narių kapai Jonavos rajone.

Pravesti aštuoni mokymai, kurie susiję su tema “Savanorystė – hobis, pareiga ar… ?” (Druskininkų, Klaipėdos, Skuodo, Utenos, Jonavos ir Telšių bendrijose) ir paskaita kaip teikti pirmąją pagalbą, pasitelkus Raudonojo Kryžiaus specialistus (Druskininkai).

„LPS „Bočiai“ bendrijų veiklos skatinimas“, 2022 m.

Projektas įvykdytas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą „Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022–2023 metais programą“. Projekto vertė – 32 000 eur.

Projekto tikslas atstovauti Lietuvos pensininkų ekonominius, socialinius, kultūrinius ir politinius interesus, skatinti švietėjišką veiklą ir saviraišką, propaguoti sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, puoselėti tautines bei kultūrines tradicijas; bendruose renginiuose su jaunesnių kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes ir siekti savitarpio supratimo, derinti savo narių privačius ir viešuosius interesus.

Iš projekto lėšų LPS “Bočiai” valdyba suorganizavo du respublikinius renginius į kuriuos buvo pakviesta visos Respublikos bendrijų pirmininkai ir paremta bei aplankyta 20 rajoninių bendrijų renginiai.

Įgyvendinant teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas; priemonių, ugdančių teigiamą visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, požiūrį į vyresnio amžiaus žmones, įgyvendinimo veiklą buvo suorganizuota 16 LPS “Bočiai” renginiai N. Akmenės, Druskininkų, Elektrėnų, Kauno, Jonavos, Raseinių, Radviliškio, Telšių, Vilkaviškio, Jonavos, Šiaulių, Šakių ir Pasvalio bendrijose. Juose dalyvavo 2200 dalyvių.

Projekto veikloje „Vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje, įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse ir pan., kuriose aptariami su jais susiję valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų projektai, skatinimas“ LPS “Bočiai” 3 valdybos nariai dalyvavo SADM organizuotame Pensininkų reikalų tarybos posėdyje. 17 regioninių bendrijų atstovai dalyvavo savivaldybių administracijų organizuojamuose posėdžiuose, kurie vyko vieną kartą per mėnesį. Iš viso 105 žmonės.

Įgyvendinant aktyvios ir sveikos vyresnio amžiaus žmonių gyvensenos (aktyvaus dalyvavimo fizinėje veikloje ir sveikatinimo programose) skatinimo priemonę renginiai buvo organizuoti Elektrėnų, Radviliškio, Klaipėdos ir Ukmergės regioninėse bendrijose. Bendras dalyvių skaičius – 520 žmonių.

Įgyvendinant Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimo priemonę buvo suorganizuota 10 LPS “Bočiai” renginių Druskininkų, Jonavos, Pasvalio, Šakių, Šiaulių, Telšių, Kauno, Radviliškio, Ukmergės, Utenos bendrijose. Juose dalyvavo 1040 dalyvių.

Iš viso į projekto veiklas buvo įtraukta 3865 vyresnio amžiaus žmonių, buvo įgyvendintos 96 veiklos, skirtos projekto tikslui pasiekti.

Apie renginius buvo informuojama elektroninėmis žinutėmis, telefonu. Apie vietos renginius skelbė rajoninė spauda ir kitos rajono mastu prieinamos priemonės.

„LPS „Bočiai“ bendrijų veiklos skatinimas“, 2021 m.

2021 m. LPS „Bočiai“ įgyvendino projektą VAŽ-01198 „LPS „Bočiai“ bendrijų veiklos skatinimas“, kurio tikslas – atstovauti Lietuvos pensininkų ekonominius, socialinius, kultūrinius ir politinius interesus, skatinti švietėjišką veiklą ir saviraišką, propaguoti sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, puoselėti tautines bei kultūrines tradicijas. Bendruose renginiuose su jaunesnių kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes ir siekti savitarpio supratimo, derinti savo narių privačius ir viešuosius interesus. Projekto vertė 23988 eur.

Įgyvendinant teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas; priemonių, ugdančių teigiamą visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, požiūrį į vyresnio amžiaus žmones, įgyvendinimo priemonę, buvo suorganizuoti 8 LPS “Bočiai” renginiai Druskininkų, Elektrėnų, Kauno, Radviliškio, Telšių, Vilkaviškio, Jonavos ir Pasvalio bendrijose. Juose dalyvavo 1100 dalyvių.

Įgyvendinant Vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje, įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse ir pan., kuriose aptariami su jais susiję valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų projektai, skatinimo priemonę 7 LPS “Bočiai” bendrijos dalyvavo SADM organizuotame Pensininkų reikalų tarybos posėdyje. 17 regioninių bendrijų atstovai dalyvavo savivaldybių  administracijų organizuojamuose posėdžiuose, kurie vyko vieną kartą per mėnesį. Iš viso 109 žmonės.

Įgyvendinant Aktyvios ir sveikos vyresnio amžiaus žmonių gyvensenos (aktyvaus dalyvavimo fizinėje veikloje ir sveikatinimo programose) skatinimo priemonę buvo organizuoti renginiai Alytaus, Druskininkų, Klaipėdos ir Ukmergės regioninėse bendrijose. Bendras dalyvių skaičius – 430 žmonių.

Įgyvendinant Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimo priemonę, buvo suorganizuota 11 LPS “Bočiai” renginių Druskininkų, Jonavos, Pasvalio, Šakių, Šiaulių, Telšių, Kauno, Radviliškio, Ukmergės, Utenos ir Vilkaviškio bendrijose. Juose dalyvavo 920 dalyvių.

Projektą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

PROJEKTAS „AMŽIUS NĖRA KLIŪTIS II“

Projektas pradžia – 2020 metai, pabaiga – 2022 metai. Projektas buvo finansuotas iš NORDplus fondo.

2020 m. rugpjūčio 18 d. LPS “Bočiai” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos suaugusiųjų mokymo asociacija dėl Nordplus Adult programos projekto (Nr. NPAD – 2020/10040) “Age is not an obstacle II” (“Amžius nėra kliūtis II”).

Projektą inicijavo minėta Latvijos organizacija, kuri ir koordinavo projekto eigą. Projekto partneriais iš Lietuvos be LPS “Bočiai” (dalyviai – LPS Bočiai” valdybos nariai: Irena Kriščiukaitienė, Eugenijus Kojelis ir Gediminas Kuliešis) dar dalyvavo Trakų švietimo centras ir Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto atstovai.

Projekte taip pat dalyvavo dvi Estijos ir 5 Latvijos nevyriausybinės organizacijos. Bendras projekto dalyvių skaičius apie 30 žmonių. Bendra vertė – 59 tūkst. EUR. Trukmė 24 mėn.: 2020 m. liepos 1d. / 2022m. liepos 30d.

Projekto metu buvo parengta 10 paskaitų ciklų aktualiomis pagyvenusiems žmonėms temomis ir supažindinta su jomis 30 žmonių grupių po 15 asmenų kiekvienoje, iš viso apie 450 žmonių visose trijose šalyse – partnerėse.

Temų turinys: sidabrinė ekonomika, finansinis nepriklausomumas, skaitmeninės technologijos ir senų fotografijų skaitmeninimas, socialinis darbas, savanorystė, socialiniai tinklai, atminties lavinimas, fiziniai pratimai, pasirengimas “išeiti”, teisinis raštingumas, žinios apie sveikatos apsaugos sistemą, genealoginio medžio sudarymas.

PROJEKTAS AMŽIUS NĖRA KLIŪTIS I”

Projektas pradžia – 2017 metai, pabaiga – 2019 metai. Projekto dalyviai: Latvijos pensininkų federacija, Estijos pensininkų bendrijų asociacija ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“. Projektas buvo finansuotas iš NORDplus fondo.

Svarbiausias projekto „Amžius nėra kliūtis“ tikslas buvo pensininkų gyvenimo gerinimas Baltijos šalyse. Konkrečiai tai reiškia būtinybę sudaryti mokymo programą tiek žmonėms, išėjusiems į pensiją, tiek ir tiems, kas yra priešpensinio amžiaus. Tam buvo skirti atitinkami metodai ir mokymo priemonės, o taip pat apmokyti instruktoriai.

Programoje buvo numatyti keturi moduliai. Pirmasis: kaip išgyventi adaptacinį periodą išėjus į pensiją (įskaitant galimybes gauti socialinę paramą ir smulkaus verslo organizavimą). Antrasis: kaip palaikyti fizinę sveikatą. Trečiasis: kaip palaikyti psichologinę sveikatą ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių. Ketvirtasis: kaip išvengti vienatvės ir ją įveikti. Pagal šiuos modulius buvo rengiami paskaitų ir užsiėmimų ciklai. Viso projekto vykdymas truko pustrečių metų. Oficialiai bendrauta anglų kalba. Tačiau, partneriams susitarus, buvo galima vartoti ir rusų kalbą, kurią prisimena ir moka vyresnio amžiaus piliečiai.

Projekto “Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje, galimybių didinimas Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijoje“ rezultatai

`Lietuvos pensininkų bendrija „Radviliškio bočiai“ sėkmingai užbaigė projektą „Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje, galimybių didinimas Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijoje“ (Projekto Nr.: 08.3.2-ESFA-K-415-01-0188) ir pasiekė numatytus rodiklius.

Projektas buvo skirtas 54-65 metų dalyviams, kurio tikslas padidinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, skatinti dalyvauti savanoriškoje veikloje sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus.

Projekto metu daugiau kaip 133 projekto dalyviai iš Radviliškio, Šiaulių, Pakruojo miestų bei Šiaulių rajono dalyvavo įvairiuose veiklose. Savanorystės ir savimotyvacijos didinimo renginiuose, skaitmeninio raštingumo, bendrųjų gebėjimų tobulinimo, sveikos gyvensenos mokymuose, savanorystėje, turėjo galimybę gauti individualias konsultacijas. Individualių konsultacijų metu buvo stengiamasi sužinoti su kokiais sunkumais jie susiduria ir tuo pačiu metu buvo ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus pateikiant galimus problemų sprendimo būdus, buvo įvertinti poreikiai ir galimybės dirbti ar įsidarbinti.

Projekto dalyviai teigiamai įvertino mokymus, įvardindami, kad buvo naudingi, pagilino turimas žinias, ypatingai pradėjo vertinti savanorystės svarbą ir 16 asmenų pasirašė ilgalaikės savanorystės sutartis su bendrija įsipareigojant neterminuotai padėti vyresnio amžiaus suteikiant socialinę pagalbą ar organizuojant renginius.

Didelę pagalbą, įgyvendinat projektą, suteikė Radviliškio raj. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendina Lietuvos pensininkų bendrija „Radviliškio bočiai.

Sėkmingai įgyvendintas projektas

 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija 2021 m. sėkmingai užbaigė projektą „Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje, galimybių didinimas Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijoje“ (Projekto Nr.: 08.3.2-ESFA-K-415-01-0184) ir pasiekė numatytus rodiklius.

Projektas buvo skirtas 54-65 metų dalyviams, kurio tikslas padidinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, skatinti dalyvauti savanoriškoje veikloje sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus.

Projekto metu daugiau kaip 130 projekto dalyvių iš Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Šakių dalyvavo įvairiose veiklose. Savanorystės ir savimotyvacijos didinimo renginiuose, skaitmeninio raštingumo, bendrųjų gebėjimų tobulinimo, sveikos gyvensenos mokymuose, savanorystėje, turėjo galimybę gauti individualias konsultacijas. Individualių konsultacijų metu buvo stengiamasi sužinoti su kokiais sunkumais jie susiduria ir tuo pačiu metu buvo ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus pateikiant galimus problemų sprendimo būdus, buvo įvertinti poreikiai ir galimybės dirbti ar įsidarbinti.

Projekto dalyviai teigiamai įvertino mokymus, įvardindami, kad buvo naudingi, pagilino turimas žinias, ypatingai pradėjo vertinti savanorystės svarbą ir 14 asmenų pasirašė ilgalaikės savanorystės sutartis su bendrija įsipareigojant neterminuotai padėti vyresnio amžiaus suteikiant socialinę pagalbą ar organizuojant renginius.

Didelę pagalbą, įgyvendinat projektą, suteikė miestų bibliotekos ir užimtumo tarnybos.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendina Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija.

Aldona Pečelienė LPS „Bočiai“Vilkaviškio bendrijos pirmininkė

LPS „BOČIAI“ NARIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ 2007 metais įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „LPS „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymas“. Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) antrojo prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2. 2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Nemokami kompiuterinio raštingumo kursai LPS „Bočiai“ nariams buvo suorganizuoti dvidešimtyje šalies savivaldybių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai skyrus papildomą paramą, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymo kursai buvo pratęsti ir 2008 metais dar dvylikoje Lietuvos savivaldybių.  

Kursuose vyresniojo amžiaus žmones apmokė patyrę pedagogai. Išklausytos kompiuterinio raštingumo teorinės žinios ir įgyta praktinė naudojimosi informacinėmis technologijomis patirtis padidino vyresniojo amžiaus žmonių konkurencingumą darbo rinkoje bei jų socialinę integraciją. Įgyvendinus projektą, 1 840 LPS „Bočiai“ narių apmokyti pagal ECDL kompiuterinio raštingumo programą. Visi kursus išklausę dalyviai gavo pažymėjimus, o pageidaujantieji gauti tarptautinį ECDL kompiuterinį raštingumą patvirtinantį pažymėjimą, laikė papildomus egzaminus.

 Senoliai kursų metu mokėsi rašyti, spausdinti, daryti lenteles, naudotis internetu, gauti ir išsiųsti elektroninius laiškus. Štai kelios Panevėžio „Bočių“ bendrijos narių mintys apie nemokamų kursų naudą: „Jau galiu pats parašyti sūnui elektroninį laišką į Ispaniją“,– džiaugėsi 66-rių metų Romas Gladkauskas. 75-rių metų Romualda Laimutė Merkienė jau ne tik be vargo susirašinėja elektroniniu paštu su užsienyje gyvenančia dukra, giminėmis ir pažįstamais, bet ir mėgina internetu atsisiųsti norimą knygą ar filmą. Buvusi vokiečių kalbos mokytoja R. L. Merkienė sakė spėjusi įsitikinti, kad kompiuteris ir internetas – tai didžiulis langas į pasaulį. O štai kaip įvertino kursų naudą kai kurie Rokiškio „Bočių“ bendrijos nariai. Jonas Vogulis: „Išmokęs naršyti internete, dabar būtinai įsigysiu kompiuterį. Tada nesijausiu atskirtas nuo pasaulio ir kitų karščiausių įvykių.“ 75-rių metų Onutė Žylienė džiaugėsi: „Mokslai labai patiko. Dabar kaip tikra europietė galėsiu elektroniniu paštu bendrauti su vaikais ir anūkais“. Rokiškėnai buvo vieni aktyviausių šalyje, įgyvendindami kompiuterinio raštingumo mokymo projektą.

VYRESNIŲ KAIP 50 METŲ ŽMONIŲ PARENGIMAS IR ĮTRAUKIMAS Į DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLĄ

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, siekdama padėti vyresniojo amžiaus žmonėms išsilaikyti darbo rinkoje ir pasinaudodama Europos socialinio fondo teikiama finansine parama, 2009 metais inicijavo mokymų programą, skirtą daugiabučių namų vadybininkams (administratoriams) parengti. Pagrindinis administratoriaus uždavinys organizuoti daugiabučio namo techninę ir kitokią priežiūrą, šaukti patalpų savininkų susirinkimus, įgyvendinti jų priimtus sprendimus ir panašiai. Pagal programą „Vyresnių kaip 50 metų žmonių parengimas ir įtraukimas į daugiabučių namų administravimo veiklą“ (projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-044) 2009–2010 metais buvo apmokyti 511 žmonių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Druskininkuose, Utenoje, Telšiuose bei Tauragėje. Kursų teorinę informaciją LPS „Bočiai“ išleido ir atskira knyga „Daugiabučių namų administratoriaus vadovas“. Projektas „Daugiabučių namų administratorių paruošimas“ Briuselyje buvo atrinktas iš daugiau nei 300 projektų ir vienintelis iš visos Lietuvos 2011 m. balandžio 12 d. buvo nominuotas apdovanojimui Europos šalių komisijoje „Mokymo“ kategorijoje.

KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 2010 metais parengtas projektas laimėjo naują konkursą įgyvendinti priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“. Ši priemonė yra dalis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pirmojo prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ (programos Nr. VP1-1.1-SADM-07-K). Ji buvo finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pagal projektą Lietuvos savivaldybėse per trejus metus nemokamai apmokyti 3 200 vyresnių kaip 45-ri metai žmonių, skiriant didelį dėmesį pensininkų mokymui. Mokymai specialiai pritaikyti vyresniojo amžius žmonėms buvo vykdomi pagal bazinę ECDL kompiuterinio raštingumo programą. Vienas projekto tikslų – sumažinti socialinę atskirtį ir socialinę įtampą tarp pagyvenusių žmonių ir likusios visuomenės dalies. Vyresni žmonės, baigę ECDL kursus, padidino savo konkurencingumą darbo rinkoje, o dirbantys žmonės reikšmingai pakėlė savo kvalifikaciją. Padidėjo jų galimybės ilgesnį laiką išlikti ekonomiškai aktyviais. Įgytos žinios pravers ir kasdienėje namų ūkių veikloje – ieškant informacijos, dalyvaujant socialiniuose tinkluose, mokant mokesčius internetu ir t. t.

PARAMA VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS ATSTOVAUJANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI

LPS „Bočiai“ nuolat dalyvauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektuose pagal programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonę „.Padidinti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai“.

Projekto tikslas: atstovauti Lietuvos pensininkų ekonominiams, socialiniams, kultūriniams ir politiniams interesams, skatinti švietėjišką veiklą ir organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, propaguoti sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, siekti tautinių kultūrinių tradicijų puoselėjimo. bendruose renginiuose su jaunesnių kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes ir siekti savitarpio supratimo, derinti savo narių privačius ir viešuosius interesus.

Projekto uždaviniai:

  • bendradarbiauti su jaunimu, teikti vyresnio amžiaus žmonėms socialines ir kitokio pobūdžio paslaugas;
  • palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas, kviesti vyresnio amžiaus žmones dalyvauti kultūriniuose renginiuose.

Projekto veiklos:

  • teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas; priemonių, ugdančių visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo , teigiamą požiūrį į vyresnio amžiaus žmones, įgyvendinimas;
  • vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse ir pan., kuriose aptariami su jais susiję valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų projektai, tarptautinių organizacijų veikloje skatinimas;
  • vyresnio amžiaus žmonių aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas ir propagavimas, aktyviai dalyvaujant fizinėje veikloje ir sveikatinimo programose;
  • vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas.
© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.