Šilalės

 

Juzefa Jurkuvienė, LPS “Bočiai” Šilalės raj. pirmininkė
Adresas: Kęstučio g. 26, LT – 75121, Šilalė
Tel. Nr. +370 620 84 675, El. paštas: jjurkuviene@yahoo.co.uk


Įmonės kodas 176634467

Ąžuolų sodinimo akcija

Juzefa Jurkuviene <jjurkuviene@yahoo.co.uk>2023-12-13 14:54
skirta aš

Šilalės bočiai parodė, kad dar turi parako! Per 20 min. pasodino 30 LAIMĖS ĄŽUOLŲ! Kurie skirti įamžinti LPS “Bočiai” trisdešimties metų jubiliejų. Aš maniau, kad mes dviese su vicemeru Ignu Gužauskiu turėsime pasidarbuoti kol tiek pasodinsime ąžuolų. Benzininis grąžtas ir mūsų įrankiai taip ir nebuvo panaudoti. Susirinko virš 50 bočių ir su tokia energija bei gera nuotaika atvertė ąžuolinį bočių istorijos puslapį. Vienas bočių ąžuoliukas, kurį pasodino bočių valdyba augs tarp savo brolių ąžuolų bendruomenių parke. Ačiū visiems dalyvavusiems ir ačiū už gerą nuotaiką. Kaip vienas bočius šiandien sakė: geriems žmonėms Dievas ir gerą orą duoda tokioms progoms!


Keletas akimirkų iš sodinimo:

Dega mano gyvenimo žvakė

Nuotraukoje: jubiliejinė šventė

Tokiais žodžiais praėjusį šeštadienį prasidėjo šven­tė, skirta Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ši­la­­lės bendrijos 25-mečiui. Pasveikinti šilališkių atvy­ko senjorai iš Pajūrio, Upynos, Laukuvos, Kelmės bei Klai­pėdos.

Po Šilalės „Bočių“ bendrijos mišraus choro pasirodymo bendrijos pirmininkas Vac­lo­vas Šetikas apžvelgė ketvirtį amžiaus gyvuojančios organizacijos vystymąsi, veiklą bei uždavinius.

„Praėjo 25-eri metai, kai Ši­lalėje susikūrė LPS „Bočių“ bendrija. Steigiamasis su­si­rin­­­kimas įvyko 1993 m. lap­kričio 12 d. Jo iniciatorė buvo Da­nutė Pieterienė, ji ir tapo Šilalės „Bočių“ bendrijos pirmininke, o dabar yra garbės pirmininkė. Pirmieji į bendriją susibūrė 68 senjorai, per trejus metus jų skaičius išaugo iki 200. Paskui bendrijai vadovavo Valerija Sta­­sytienė, vėliau – šviesaus at­­minimo Vaclovas Rimkus“, – sa­kė vadovas ir pakvietė visus išėjusiuosius Anapilin pagerbti ty­los minute.

„Mūsų bendrija prasiplėtė – veikia Laukuvos, Upynos, Pa­jūrio skyriai. Kiekvienas padalinys organizuoja savo veik­las, kai kuriuos renginius darome kartu.

Svarbiausias mūsų prioritetas – dėmesys žmogui, pagalba bei parama nelaimėje, siekiant išlaikyti šiltus tarpusavio santykius. Stengiamės kuo daugiau naujų narių prit­raukti į bendriją, į jos veik­las (dainavimo, šokio, parodų organizavimo, šeimininkavimo, projektų rašymo ir kt.). No­rėdami bū­ti naudingi visuomenei, kas­­met dalyvaujame akcijoje „Da­­rom“ – mūsų tradicija tapo švarinti Šilalės pušyną, tvarkyti rezistentų, karių kapines.

Bendrumas ir draugystė lydi mus išvykose po įžymias rajono bei Respublikos vietas, populiarios kelionės į užsienį. Pa­tys organizuojame šventinius renginius, savo narių jubiliejines vakarones, kur patys sau koncertuojame. Da­­ly­­vau­jame ir kitų rajonų renginiuose, dainų šventėse. Per pastaruosius dvejus–trejus metus vykome viešnagėn pas Kel­mės, Kretingos, Mažeikių, Uk­mer­­gės, Naujosios Akmenės, Ši­lu­tės, Klaipėdos bočius. Su malonumu dalyvaujame bendruose rajono renginiuose, šiemet pasirodėme Respublikinėje tremtinių dainų šventėje.

Bendrijos vardu nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams, taip pat tiems žmonėms, kurie pa­au­koja 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tariame nuo­širdų ačiū“, – sakė Šilalės „Bo­čių“ bendrijos pirmininkas V. Šetikas, palinkėjęs visiems šven­tės dalyviams smagaus pasi­bu­vimo.

Šilalės „Bočius“ sukakties pro­ga sveikino bendrijos pradininkė D. Pieterienė, Pajūrio „Bo­čių“ atstovai. Savo pasirody­mais bei muzikiniais kūriniais prie linkėjimų prisidėjo ir renginio svečiai – Kel­mės „Bočių“ bendrijos bei Klai­pėdos senjorų klubo atstovai. Klaipėdiškiai pateikė malonią staigmeną – atliko jų ansamb­lio vadovo sukurtą „Dainą gimtinei Šilalei“ bei padovanojo šilališkių muzikos vadovei Zinai Vainorienei kūrinio natas su prisakymu: „Kad išmoktumėte ir dainuotumėte“.

Šilalės savivaldybės atstovai Nepriklausomybės 100-mečio medaliais bei savivaldybės padėkos raštais apdovanojo grupę senjorų.

Kalbas ir eiles šventėje keitė muzika, dainos, o artimiau pabendrauti, pasistiprinti bei atsigaivinti senjorai galėjo prie kuklių vaišių stalo.

Eugenija BUDRIENĖ

Česlovo JONUČIO nuotr.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.