Ukmergės

 
Vaidutė Sokolnikienė, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos pirmininkė, tel. +370 867135291

LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrija švenčia 30-metį ( 2022 m.)

LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos organizacijos susikūrimo pradžia laikoma 1991 metų kovo 1 diena, kai buvo įkurta Pensininkų taryba, kurią sudarė septyni nariai, o jos pirmininku buvo išrinktas Bronius Leščius, pirmininko pavaduotoju Jonas Motiejūnas.

Išrinktos tarybos tikslai buvo ginti pensininkų teises skirstant prekes, nes buvo deficito laikai, taip pat įsiklausyti į pagyvenusių žmonių problemas ir padėti jas spręsti.

Nors buvo ūkinių ir politinių permainų metas, bet per savo veiklos laikotarpį Pensininkų taryba sugebėjo gauti penkis butus, kelis sodo sklypus, žmonėms buvo parūpinta deficitinių prekių…

Pensininkų taryba gyvavo iki 1998 metų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, 1996 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 310-V Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“. Remiantis šiuo teisės aktu, 1998 m. lapkričio 19 d. Ukmergėje šaukiamas bendrijos steigiamasis susirinkimas, kuris turės perimti buvusios Pensininkų tarybos tęstinumą. Bočių bendrijos pirmininku išrenkamas gydytojas Henrikas Gintautas. Susirinkime išrinkta 15 narių taryba ir 5 narių valdyba, pirmininko pavaduotoja – Emilija Auglienė, kuri iki šiol yra aktyvi, dainuojanti, keliaujanti mūsų bendrijos narė. Bendrijos valdybos ir pirmininko kadencija buvo dveji metai. H. Gintautas pirmininku dirbo dvi kadencijas.

1999 m. gegužės 12 d. Ukmergės rajono savivaldybėje užregistruojami Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos įstatai, patalpas bočiai buvo gavę tuometiniame „SODROS“ pastate, tarpininkaujant vedėjui Vytautui Pupšiui. Bendrija jau turėjo anspaudą ir sąskaitą banke, bendrijos veikla ir tikslai išliko tie patys – tai saviveikla, dalyvavimas įvairiose šventėse rajone ir Respublikoje, pažintinės-turistinės kelionės, ekskursijos po Lietuvą, bočių sporto švenčių, sveikatinimosi renginių organizavimas ir dalyvavimas juose, renginių ir susitikimų organizavimas, pažintinių-mokymosi kursų lankymas…

  

2002 m. bendrijos pirmininke išrenkama E. Auglienė. 2005-2014 m. bendrijai vadovavo pirmininkė Valerija Naraškevičienė. 2008 m. pakeitus įstatus, valdyba ir pirmininkas renkamas trejiems metams. Ukmergės bočių veikla buvo labai aktyvi ir įvairiaplanė…

Ukmergės rajono bočiai aktyviai bendrauja su Rokiškio, Utenos, Širvintų, Anykščių, Šakių, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus rajonų bočiais.

Rajono bočiai entuziastingai dalyvavo saviveikloje: moterų ansamblyje „Lyra“, vyrų ansamblyje „Dobilas“ (vadovė Vacė Ignatavičienė), šokių kolektyve „Rudenėlis“ (vadovė Danutė Lukšienė), gausiame mišriame chore „Bočiai“ (vadovais buvo Audronė Baronienė, Marija Dalangauskienė, Eugenijus Žurauskas, Zita Kviklienė ir koncertmeisterė Audra Bernadišienė), kapeloje „Sidabrinė gija“ (vadovas Petras Pilka, folkloro grupės organizatorius Juozas Stunžėnas), folkloro ansamblyje (vadovė Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė). Literatų klube „Prie židinio“ (vadovė mokytoja Zuzana Stunžėnienė) buvo rengiami teminiai vakarai apie poetus, rašytojus ir jų kūrybą, statomi spektakliai, kelionių klubas „Keliauk-pažink“ (organizatorė mokytoja Adelė Sakalauskienė), mini teatras „Kuporas“ vienijo neabejingus aktoriniam menui žmones, o kur dar mūsų pagalbininkė, nepataisoma optimistė, choro vadovė, renginių vedėja Z. Kviklienė?! Visi šie žmonės savanoriai, už savo darbą negavę atlyginimo.

Per visus tuos metus Bočių bendrija augo, buvo viena skaitlingiausių rajone, narių skaičius siekė iki 200 žmonių. Ukmergės LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrija vienijo ir vienija daug aktyvių žmonių: Vidmantas Juzėnas, A. Sakalauskienė, Z. Stunžėnienė, bendrijos metraštininkė Irena Grigienė, rašanti bočių metraštį iki dabar, Genovaitė Navikienė, Aldona Šimelienė, Onutė Šimelienė, Alvyda Gindželienė, Aldona Vilkelienė, Aldona Survilienė, Mečislovas Grigucevičius, Janina Vanagienė, Janina Žvikevičienė, Virginija Grigaliūnienė, Nijolė Uselienė.

2014 m. bočių organizacija skyla, pirmininkė V. Naraškevičienė įkuria LPS „Bočiai“ Ukmergės klubą „Viltis“ ir su bendraminčiais palieka LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendriją. Naujuoju pirmininku LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos nariai išrenka A. Kacevičių. Jam vadovaujant augo narių skaičius, valdyboje dirbo vienuolika žmonių, valdyba buvo renkama trejiems metams. Bendrijos gretos didėjo, kai kurie žmonės atėjo į bendriją šeimomis – tai Danutė ir Stasys Šereliai, Regina ir Julijonas Gutparakiai, Z. ir J. Stunžėnai, Felicija ir Alfonsas Aukštuoliai, Onutė ir Rimvydas Tumai ir kt.

2020 m. A. Kacevičius pareiškia norą pasitraukti iš aktyvios pirmininko pozicijos ir jo siūlymu trejiems metams LPS „Bočiai“ pirmininke išrenkama V. Sakolnikienė, pirmininko pavaduotojais – V. Grigaliūnienė, Alvydas Vingrys. Taip pat iš vienuolikos narių sudaroma valdyba: A. Vilkelienė, A. Gindželienė, Irena Mikienė, J. Vanagienė, J. Žvikevičienė, Julius Paškevičius, Lionė Kulešienė, Aldona Bešėnienė. Finansininke dirbo Stasė Žulienė, šiuo metu bendrijos finansininkė – Virginija Požerskienė, auditorė – Stasė Jasionienė. Visi šie žmonės dirba kaip savanoriai.

2020 m. vasario 23 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos valdybos susirinkime A. Kacevičius vienbalsiai patvirtinamas Garbės pirmininku. 2021 m. valdybos narei L. Kulešienei pareiškus valią išeiti iš valdybos, 2022 m. balandžio 8 d. visuotiniame susirinkime valdybos nariu išrinktas Jonas Povilanskas.

Reikia pripažinti, kad mūsų darbui labai trukdė koronaviruso pandemija. Nežiūrint išorės negatyvo, bočiai rinkosi į pasibuvimus restorane „Vilkmergė“. J. Vanagienė ruošė projektus ir laimėjome jiems finansavimą, I. Mikienė organizavo ekskursijas, J. Žvikevičienė – sporto šventes, buvo nupirktas sportinis inventorius, sportiniai marškinėliai, šiaurietiškos ėjimo lazdos, kurios išdalintos bendrijos nariams, „Vilkmergės“ restorane surengtos Senųjų metų palydos ir jubiliatų pasveikinimas. Vykome į keliones: aplankytas Pakruojo dvaras, įgyvendinant projektą – Jono Basanavičiaus tėviškė, Vilkaviškis, lankėme hortenzijų ir sraigių ūkius Panevėžio rajone, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų baziliką ir Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Organizavome ekskursijas: į Kauną ir Birštoną, plaukėme Verknės upe, aplankėme Mažąją Lietuvą, Šilutės kraštą, plaukėme Nemuno delta į Kuršių marias, žiedavome paukščius Ventės rage.

Mieli ukmergiškiai LPS „Bočiai“ bendrijos 30-metį minėjo 2022 m. birželio 28 d. Išsamiai apie istoriją, nueitą kelią ir prasmingus darbus aprašė Garbės pirmininkas Algimantas KACEVIČIUS ir dabartinė pirmininkė Vaidutė SAKOLNIKIENĖ.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.